BESSEY-gruppen – adfærdskodeks

De principper, der styrer handlingerne og beslutningerne for BESSEY-medarbejdere, er beskrevet i dette adfærdskodeks. Hver af BESSEYs ledere og ansatte er ansvarlige for at opføre sig i overensstemmelse med de principper, der er anført i adfærdskodeksen. Det skal forstås som en orienteringsvejledning i arbejdsdagen.

VORES PRINCIPPER

Vi forpligter os til at overholde og overholde gældende love og regler. Naturligvis gælder denne forpligtelse også for gældende rets- og retningslinjer, samt anerkendte værdier for de kulturer og lande, hvor BESSEY-gruppen opererer.

Respekt og tolerance præger kravet til arbejdsmiljøet i BESSEY. Vi accepterer ikke nogen diskrimination eller forskelsbehandling på grund af hudfarve, køn, race, alder, religion, handicap, ægteskabelig status, seksuel orientering eller nationalitet. Vi tolererer ikke seksuel chikane eller andre personlige angreb på enkeltpersoner.

Vi er åbne og ærlige og forpligtede til vores ansvar. Vi er altid en pålidelig partner. Vi forventer, at vores medarbejdere opfører sig redeligt.

Vi står ved reglerne om fair konkurrence til fordel for alle markedsdeltagere.

Konkurrencebegrænsende aftaler med vores forretningspartnere og antitrustovertrædelser er strengt forbudt. Dette er især:

  • Afstemning og aftaler med konkurrenter om priser, betingelser, fordeling af markeder, kunder eller territorier, kapacitet eller produktionsbegrænsninger.
  • Udveksle følsomme oplysninger, såsom priser, prisændringer, marginer, rabatter og salg med konkurrenter.
  • Utilbørlig påvirkning af forhandler i fastsættelsen af detailpriser.
  • Misbrug af en dominerende markedsposition.

BESSEY-gruppen afviser enhver form for korruption og bestikkelse. Værdifulde gaver* eller pengegaver og økonomiske fordele til ansatte eller repræsentanter for andre virksomheder eller offentlige embedsmænd er absolut forbudt. I ekstraordinære tilfælde kan der gives gaver med lav værdi, forudsat at de er rimelige, og at der ikke forventes noget modydelse.

Under ingen omstændigheder må ansatte i BESSEY-gruppen kræve personlige fordele fra forretningspartnere eller tredjepart eller acceptere løftet om at modtage noget til gengæld. Dette gælder også personlige fordele for tredjepart, f.eks. ægtefæller eller partnere, familie, venner eller andre personer eller virksomheder, der er tilknyttet medarbejderen.

Alle ansatte i BESSEY-gruppen skal undgå interessekonflikter. I tilfælde af en potentiel eller faktisk interessekonflikt, skal du straks underrette om dem, så sagen hurtigt kan løses.

* Mindre gaver op til en værdi af 50 EUR tages ikke i betragtning, men her skal om nødvendigt de nationale skatteregler overholdes.

Alle ansatte i BESSEY-gruppen er forpligtet til at sikre en hurtig og smidig udveksling af oplysninger i virksomheden. Viden, der er relevant for aktiviteten, må ikke ulovligt tilbageholdes, forfalskes eller selektivt videregives.

BESSEY behandler fortrolige forretningsoplysninger ansvarligt. Sådanne oplysninger holdes hemmelige og må ikke videregives til tredjepart eller gøres tilgængelige på anden måde, medmindre det drejer sig om offentligt tilgængelig information. Denne tavshedspligt gælder fortsat, selv efter ansættelsesforholdets ophør.

Personoplysninger indsamles, behandles eller videregives kun, hvis loven tillader det. De er underlagt strenge sikkerhedsforskrifter.

Alle forretningstransaktioner skal dokumenteres fuldstændigt og fejlfrit i overensstemmelse med de juridiske regler, og mere generelt BESSEY-reglerne.

Alle medarbejdere i BESSEY-gruppen er forpligtet til at bruge virksomhedens ressourcer korrekt, sparsomt og ansvarligt. For eksempel produkter, værktøjer, software, data, varemærker, logoer, intellektuel ejendom, arbejdstid og andre virksomhedsværdier. Disse må kun bruges til forretningsformål.

Vi er opmærksomme på, at den fremragende kvalitet, sikkerhed og pålidelighed af vores produkter er fundamentet for BESSEYs succes – og derfor vores kerne firma-filosofi. Vi stræber efter at altid opfylde vores kunders høje kvalitetsstandarder med hensyn til vores produkter, i overensstemmelse med anerkendte kvalitetsstyringssystemer. Vi ser kvalitet som en dynamisk proces med kontinuerlig forbedring af alle kvalitetsrelaterede tjenester. Dette kræver engagement fra hver medarbejder.

Vi respekterer internationalt anerkendte menneskerettigheder og støtter deres overholdelse. BESSEY afviser strengt enhver form for tvangsarbejde og børnearbejde. Vi anerkender alle medarbejderes ret til at tilslutte sig fagforeninger og til at danne arbejdstagerrepræsentation på et demokratisk grundlag, inden for rammerne af nationale regler. Retten til et rimeligt vederlag anerkendes for alle ansatte. Aflønning og andre fordele er mindst lig med de respektive nationale og lokale juridiske standarder eller niveauet for nationale økonomiske sektorer/brancher og regioner.

BESSEY-gruppen lægger stor vægt på medarbejdernes sundhed og sikkerhed. Arbejdsmæssig sikkerhed og sundhed er en integreret del af alle operationer og indgår i de tekniske, økonomiske og sociale overvejelser lige fra starten - også i planlægningsfasen. BESSEY stræber efter at udelukke ulykker på arbejdet fuldstændigt. Alle gældende nationale love og forskrifter om arbejdssikkerhed og andre krav, som vi er bundet til, respekteres ubetinget.

Formålet med BESSEY-gruppen er løbende at forbedre miljøforeneligheden med dens forretningsaktiviteter, mens råstoffer og miljøet anvendes på en miljøvenlig og ansvarlig måde. Det siger sig selv, at de nationale og internationale lovbestemmelser og standarder for miljøbeskyttelse overholdes eller overskrides. Hver medarbejder er ansvarlig for at behandle de naturlige ressourcer med omhu, og at bidrage til beskyttelsen af miljøet og klimaet gennem deres individuelle adfærd..

De etiske principper og forholdsregler for denne adfærdskodeks udgør et kerneelement i vores virksomhedskultur. Hver medarbejder hos BESSEY er derfor forpligtet til at overholde adfærdskodeksen. Lederne har et særligt ansvar gennem deres funktion som rollemodel og deres støtte til implementeringen.

Lovovertrædelser tolereres ikke, uanset deres hierarkiske position. Enhver medarbejder kan møde en situation, i deres daglige arbejde, der udgør moralske, juridiske eller etiske problemer. Så derfor kan følgende spørgsmål hjælpe dig med at tage beslutningen:

  • Er beslutningen lovlig og i overensstemmelse med selskabets regler?
  • Kan jeg tage beslutningen i virksomhedens bedste interesse og fri for personlige interesser?
  • Kan beslutningen offentliggøres uden at forårsage problemer, og ville beslutningen blive anset som positiv af offentligheden?
  • Bevarer beslutningen virksomhedens gode omdømme?
     

Hvis der stadig er usikkerhed, skal du kontakte din vejleder. Derudover er personaleledelsen, ledelsen og områdelederne i dit område tilgængelige som kontaktpersoner.

Hver medarbejder får udleveret denne adfærdskodeks.

Udgivelsesdato: Januar 2019