BESSEY Groep – Gedragscode

De beginselen die ten grondslag liggen aan het handelen en beslissen van BESSEY-medewerkers zijn bindend vastgelegd in deze gedragscode. Iedereen bij BESSEY, leidinggevenden en medewerkers, is verantwoordelijk voor het handelen in overeenstemming met de principes van de gedragscode. Het moet worden opgevat als een oriëntatiegids voor het dagelijkse werk.

ONZE BEGINSELEN

Wij verbinden ons ertoe alle geldende wetten en voorschriften in acht te nemen en na te leven. Uiteraard geldt deze verplichting ook voor de geldende richtlijnen en normen alsook erkende waardestandaarden van de culturele kringen en landen waarin de BESSEY Groep actief is.

Respect en tolerantie bepalen de eisen die bij BESSEY aan de werkomgeving worden gesteld. Wij aanvaarden geen discriminatie of benadeling op grond van huidskleur, geslacht, afkomst, leeftijd, religie, handicap, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of nationaliteit. Wij tolereren geen seksuele intimidatie of andere persoonlijke aanvallen op personen. Wij zijn open, eerlijk en nemen onze verantwoording. Wij zijn een betrouwbare partner. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij zich eerlijk gedragen.

Wij houden ons aan de regels van eerlijke concurrentie ten voordele van alle marktdeelnemers.

Overeenkomsten met onze zakenpartners die in strijd zijn met de mededingingswetgeving en overeenkomsten die in strijd zijn met de anti-kartelwetgeving zijn ten strengste verboden. Dit zijn met name:

  • Afstemmen van en afspraken maken met concurrenten over prijzen, voorwaarden, toewijzing van markten, klanten of gebieden, capaciteits- of productiebeperkingen.
  • Met concurrenten uitwisselen van gevoelige informatie zoals prijzen, prijswijzigingen, marges, kortingen en verkopen.
  • Ontoelaatbare beïnvloeding van dealers bij het bepalen van de detailhandelsprijzen.
  • Misbruik maken van een machtspositie.

De BESSEY Groep verwerpt alle vormen van corruptie en omkoping. Waardevolle geschenken* of financiële giften en financiële voordelen voor werknemers of vertegenwoordigers van andere bedrijven of overheidsfunctionarissen zijn absoluut verboden. In uitzonderlijke gevallen kunnen geschenken van geringe waarde worden gegeven, maar alleen als ze gepast zijn en er geen tegenprestatie voor wordt verlangd.

Werknemers van de BESSEY Groep mogen in geen geval persoonlijke voordelen eisen van zakenpartners of derden of een belofte aanvaarden om er iets voor terug te krijgen. Dit geldt ook voor persoonlijke voordelen voor derden, zoals echtgenoten of partners, familieleden, vrienden of andere personen of bedrijven die in relatie staat tot de werknemer.

Alle medewerkers van de BESSEY Groep moeten belangenverstrengeling vermijden. In het geval van een potentieel of daadwerkelijk belangenconflict moeten zij dit onmiddellijk bekendmaken, zodat de kwestie snel kan worden opgelost.

*Kleinere giften tot een waarde van 50 EUR worden niet in aanmerking genomen, maar er kunnen hier evt. nationale fiscale voorschriften van toepassing zijn

Alle medewerkers van de BESSEY Groep zijn verplicht om te zorgen voor een snelle en vlotte uitwisseling van informatie binnen het bedrijf. Kennis die relevant is voor de activiteit mag niet onrechtmatig worden achtergehouden, vervalst of selectief worden doorgegeven.

BESSEY gaat verantwoord om met vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Deze informatie moet geheim worden gehouden en mag niet zonder toestemming aan derden worden verstrekt of op enige andere wijze zonder toestemming toegankelijk worden gemaakt, tenzij hiervoor toestemming is verleend of deze informatie voor het publiek toegankelijk is. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook van kracht na beëindiging van het dienstverband.

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld, verwerkt of doorgegeven als dit wettelijk is toegestaan. Zij zijn onderworpen aan strenge veiligheidsvoorschriften.

Alle zakelijke transacties moeten volledig en foutloos worden gedocumenteerd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en de voorschriften die bij BESSEY van toepassing zijn.

Alle medewerkers van de BESSEY Groep zijn verplicht om op de juiste, spaarzame en verantwoorde wijze gebruik te maken van bedrijfsressources, zoals producten, tools, software, gegevens, handelsmerken, logo's, intellectueel eigendom, werktijden en andere bedrijfswaarden. Deze mogen alleen voor zakelijke doeleinden worden gebruikt.

Wij zijn ons ervan bewust dat de uitstekende kwaliteit en de veiligheid en betrouwbaarheid van onze producten de basis vormen van het succes – en daarmee het centrale bedrijfsprincipe – van BESSEY. Ons doel is om te allen tijde te voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van onze klanten voor onze producten met inachtneming van erkende kwaliteitsmanagementsystemen. Wij beschouwen kwaliteit als een dynamisch proces van continue verbetering van alle kwaliteitsgerelateerde diensten. Dit vereist de inzet van elke medewerker.

Wij respecteren de internationaal erkende mensenrechten en ondersteunen de naleving ervan. BESSEY verwerpt ten stelligste alle vormen van dwang- en kinderarbeid. Wij erkennen het recht van alle werknemers om lid te worden van een vakbond en om binnen het kader van de nationale regelgeving op democratische wijze werknemersvertegenwoordigers te vormen. Het recht op een passende beloning wordt erkend voor alle medewerkers. De beloning en andere voordelen moeten ten minste in overeenstemming zijn met de respectieve nationale en lokale wettelijke normen resp. het niveau van de nationale economische sectoren/industrieën en regio's.

De BESSEY Groep hecht veel belang aan de gezondheid en veiligheid van haar medewerkers. Veiligheid op het werk en bescherming van de gezondheid vormen een integraal onderdeel van alle operationele processen en zijn vanaf het begin – vanaf de planningsfase – opgenomen in technische, economische en sociale overwegingen. BESSEY streeft ernaar om arbeidsongevallen volledig te elimineren. Alle van toepassing zijnde nationale wetten en voorschriften op het gebied van arbeidsveiligheid en andere eisen waaraan wij gebonden zijn, worden zonder uitzondering in acht genomen.

Het doel van de BESSEY Groep is om de milieuvriendelijkheid van zijn bedrijfsactiviteiten voortdurend te verbeteren door op een zachte en verantwoorde manier gebruik te maken van grondstoffen en het milieu. Het is voor ons vanzelfsprekend dat nationale en internationale wettelijke voorschriften en normen voor milieubescherming worden nageleefd of overschreden. Iedere medewerker draagt de verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met natuurlijke ressources en door zijn of haar individuele gedrag bij te dragen aan de bescherming van het milieu en het klimaat.

De ethische principes en gedragsregels van deze gedragscode vormen een essentieel onderdeel van onze bedrijfscultuur. Elke werknemer van BESSEY is daarom verplicht de gedragscode na te leven. De leidinggevenden dragen hierbij een bijzondere verantwoordelijkheid door hun voorbeeldfunctie en hun ondersteuning bij de uitvoering.

Overtredingen van de wet – ongeacht hun hiërarchische positie – worden niet getolereerd. Iedere werknemer kan zich in een situatie bevinden waarin zich morele, juridische of ethische problemen voordoen. Dan kunnen de volgende vragen u helpen de juiste beslissing te nemen:

  • Is de beslissing legaal en in overeenstemming met de regels van de onderneming?
  • Kan ik de beslissing nemen in het belang van het bedrijf en vrij van persoonlijke belangen?
  • Kan het besluit zonder problemen openbaar worden gemaakt en zou het door het publiek positief worden beoordeeld?
  • Blijft door de beslissing de goede reputatie van het bedrijf behouden?

Als er enige onzekerheid bestaat, neem dan contact op met uw leidinggevende. Daarnaast staan het personeelsmanagement, de bedrijfsleiders en de afdelingshoofden van uw afdeling tot uw beschikking als contactpersoon.

Iedere medewerker ontvangt deze gedragscode.

Verschijningsdatum: januari 2019