BESSEY csoport – magatartási kódex

A BESSEY munkatársainak cselekedeteit és döntéseit irányító kötelező alapelveket ez a magatartási kódex tartalmazza.. A BESSEY minden vezető beosztású munkatársa és alkalmazottja felelős azért, hogy a magatartási kódexben meghatározott alapelveknek megfelelően viselkedjen. A kódex iránymutatásul szolgál a mindennapi munkavégzés során.

ALAPELVEINK

Kötelezően figyelembe vesszük és betartjuk az alkalmazandó törvényeket és előírásokat. Ez a kötelezettség természetesen érvényes azon kultúrák és országok alkalmazandó irányelveire és irányvonalaira, valamint elismert értékeire is, amelyekben a BESSEY csoport működik.


A tisztelet és a tolerancia jellemző elvárások a BESSEY munkakörnyezetében. Nem fogadunk el semmilyen hátrányos megkülönböztetést vagy háttérbe szorítást a bőrszín, a biológiai nem, a származás, életkor, vallás, valamely fogyatékosság, családi állapot, a szexuális irányultság vagy az állampolgárság alapján. Nem toleráljuk az egyénekkel szembeni szexuális zaklatást vagy más személyes támadásokat.

Nyitottak és becsületesek vagyunk, és fenntartjuk a felelősségünket. Minden szempontból megbízható partnerek vagyunk. Munkatársainktól is elvárjuk, hogy becsületesen és jóhiszeműen viselkedjenek.

A tisztességes verseny szabályait betartjuk minden piaci résztvevő érdekében.

Szigorúan tilos üzleti partnereinkkel versenyellenes megállapodásokat kötni és a kartelljogot sértő egyeztetéseket folytatni. Ezek elsősorban a következők:

  • A versenytársakkal történő egyeztetés és megállapodás az árakról, feltételekről, a piacok, ügyfelek vagy területek felosztásáról, a kapacitási vagy gyártási korlátozásokról.
  • Kényes információk, mint például árak, árváltozások, haszonkulcsok, kedvezmények és forgalmi adatok megosztása a versenytársakkal.
  • A kereskedők nem megengedett befolyásolása a kiskereskedelmi árak meghatározása során.
  • A domináns piaci pozíció visszaélésszerű kihasználása.

A BESSEY csoport elutasítja a korrupció és a vesztegetés minden formáját. Teljes mértékben tilos értékes ajándékokat* vagy pénzbeli ajándékokat juttatni, vagy anyagi előnyöket biztosítani más cégek munkatársai vagy képviselői, valamint állami tisztviselők számára. Kivételes esetekben kis értékű ajándékokat lehet adni, feltéve, hogy azok méltányosak, és azokért ellenszolgáltatás nem várható.

A BESSEY csoport alkalmazottai semmilyen körülmények között nem kérhetnek személyes előnyöket üzleti partnerektől vagy harmadik féltől, illetve nem fogadhatják el az ellentételezésre vonatkozó ígéretüket. Ugyanez érvényes a harmadik személyeknek, pl. házastársnak vagy élettársnak, rokonoknak, barátoknak vagy a munkatárshoz közel álló más személyeknek vagy vállalatoknak nyújtott személyes juttatásokra is.

A BESSEY csoport minden alkalmazottjának kerülnie kell az érdekellentéteket. Lehetséges vagy tényleges összeférhetetlenség esetén haladéktalanul be kell számolniuk arról, hogy az ügy gyorsan megoldható legyen.

*Kisebb, legfeljebb 50 EUR értékű ajándékok figyelmen kívül hagyhatók, de adott esetben be kell tartani a nemzeti adóügyi jogszabályokat.

A BESSEY csoport minden munkatársának kötelessége biztosítani a gyors és zavartalan információcserét a vállalaton belül. A tevékenységhez kapcsolódó ismereteket nem szabad jogellenesen visszatartani, meghamisítani vagy szelektíven továbbadni.

A BESSEY felelősségteljesen kezeli a bizalmas üzleti információkat. Az ilyen információkat titokban kell tartani, és nem szabad harmadik fél számára átadni vagy bármilyen más módon hozzáférhetővé tenni, kivéve, ha erre felhatalmazást kaptak, vagy az információk nyilvánosan hozzáférhetők. Ez a titoktartási kötelezettség a munkaviszony megszűnése után is fennáll.

Személyes adatokat csak akkor szabad gyűjteni, feldolgozni vagy továbbadni, ha azt a törvény megengedi. Ezekre szigorú biztonsági előírások vonatkoznak.

Minden üzleti tranzakciót hiánytalan és kifogástalan módon dokumentálni kell a törvényi rendelkezéseknek, valamint a BESSEY-nél érvényes előírásoknak megfelelően.

A BESSEY csoport minden alkalmazottjának kötelessége, hogy megfelelő módon, takarékosan és felelősségteljesen használja fel a vállalati erőforrásokat, mint például a termékeket, szerszámokat, szoftvereket, adatokat, védjegyeket, logókat, a szellemi tulajdont, munkaidőt és egyéb vállalati értékeket. Ezek kizárólag üzleti célokra használhatók fel.

Tisztában vagyunk azzal, hogy termékeink kiváló minősége, biztonságossága és megbízhatósága képezik a BESSEY sikerének alapját, és ezért azok vállalati filozófiánk központi elemei. Arra törekszünk, hogy termékeinkkel mindig megfeleljünk ügyfeleink magas minőségi előírásainak, az elismert minőségirányítási rendszerek figyelembevételével. A minőséget a minőséggel kapcsolatos szolgáltatások folyamatos fejlesztésének dinamikus folyamataként értelmezzük. Ehhez minden munkatársunk elkötelezettsége szükséges.

Tiszteletben tartjuk a nemzetközileg elismert emberi jogokat, és támogatjuk azok betartását. A BESSEY szigorúan elutasítja a kényszermunka és a gyermekmunka minden formáját. Elismerjük minden alkalmazott jogát a szakszervezetekhez való csatlakozáshoz, és munkavállalói képviseletek demokratikus alapon történő létrehozásához, a nemzeti jogszabályok keretein belül. Elismerjük minden alkalmazott jogát a tisztességes javadalmazáshoz. A fizetések és egyéb juttatások megfelelnek legalább a vonatkozó nemzeti és helyi jogi normáknak, ill. a nemzeti gazdasági területek/ágazatok és régiók szintjének.

A BESSEY csoport nagy hangsúlyt fektet a munkatársak egészségére és biztonságára. A munkahelyi biztonság és az egészség védelme minden üzemi folyamat szerves részét képezi, és a műszaki, gazdasági és társadalmi kérdésekben kezdettől fogva, már a tervezési szakaszban is figyelembe vesszük azokat. A BESSEY arra törekszik, hogy teljes mértékben kizárja a munkahelyi baleseteket. A munkahelyi biztonságra vonatkozó minden alkalmazandó nemzeti törvényt és rendeletet, valamint a ránk vonatkozó egyéb követelményeket kivétel nélkül, mindig betartjuk.

A BESSEY csoport célja, hogy folyamatosan javítsa üzleti tevékenységének környezetkímélő jellegét, azaz kíméletes és felelősségteljes módon használja fel a nyersanyagokat és a környezeti erőforrásokat. Magától értetődik, hogy a nemzeti és nemzetközi környezetvédelmi jogszabályokat és rendelkezéseket betartjuk, sőt felülmúljuk. Minden munkatársunk felelősséggel tartozik a természeti erőforrások kíméletes kezeléséért, valamint azért, hogy egyéni viselkedésük révén hozzájáruljanak a környezet és az éghajlat védelméhez.

A magatartási kódex (Code of Conduct) etikai alapelvei és viselkedési szabályai képezik vállalati kultúránk egyik alapvető elemét. Ezért a BESSEY minden alkalmazottja köteles betartani a magatartási kódex szabályait. Ennek során a vezetők felelőssége különösen nagy, mivel példakép-funkciójuk és a végrehajtás során támogatási feladatuk van.

A törvényszegéseket nem toleráljuk, a hierarchiában betöltött szerepre való tekintet nélkül. A napi munkája során minden munkatársunk kerülhet olyan helyzetbe, amely erkölcsi, jogi vagy etikai problémákat vet fel. A következő kérdések az Ön segítségére lehetnek a döntés meghozatalában:

  • A döntés jogszerű-e és összhangban áll-e a vállalat szabályaival?
  • A döntést a vállalat érdekében és személyes érdekektől mentesen tudom-e meghozni?
  • Nyilvánosságra hozható-e a döntés bármilyen probléma felmerülése nélkül, és a nyilvánosság pozitívan tekintene-e a döntésre?
  • A döntés hozzájárulna-e a vállalat jó hírnevének megőrzéséhez?

Ha Ön bármelyik kérdésben bizonytalan, forduljon a feletteséhez. Ezen felül a személyzeti vezetők, az ügyvezetők és az Ön részlegének vezetői is rendelkezésre állnak kapcsolattartókként.

Minden alkalmazottunk kézhez kapja ezt a magatartási kódexet. Továbbá, a magatartási kódex megtalálható a www.bessey.de weboldalon is.

Megjelenés dátuma: 2019 január